sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Info o sboru SDH Malé Přílepy

Vznik a činnost Sboru dobrovolných hasičů v obci Malé Přílepy. 


Složení výboru sboru

starosta: Václav Kšír

1.náměstek starosty a velitel Václav Vořech

jednatel a 2.náměstek Michal Špaček

hospodář  Veronika Jedličková

strojník Jaromír Rynda

zástupce velitele  a referent TZ Petr Kšír

referent prevence a vzdělávací činnosti Petr Dobročáni

referent sportovní a kulturní Pavel Nejedlý

kronikář Ivana Krbcová

referentka žen Gabriela Štětková

referent ochrany obyvatelstva Martin Štětka

referentka mládeže Zdena Vořechová

člen výboru Josef Štětka

 

Složení zásahové jednotky:

velitel jednotky:  Kšír Petr

velitel družstva:  Vořech Václav

velitel družstva : Štětka Martin

strojník: Špaček Michal

strojník: Štětka David

hasič: Konvalinka Lukáš

hasič: Kšír Václav

hasič: Rynda Jaromír

hasič: Špaček Jaroslav

hasič: Zajiček Martin

 

 Vznik a činnost Sboru dobrovolných hasičů v obci Malé Přílepy. 

Ustavující  valná  hromada  byla  konána  22.  června  1902  v hostinci “u Šandů” a bylo při ní přihlášeno 50 členů a sice 29 členů činných a 21 členů přispívajících.

001002_zakladaci listina2

První valná hromada byla konána následně 13. července 1902 s následujícím programem:   

 1) Schválení stanov   

 2) Ustanovení ročních příspěvků   

 3) Volby hodnostářů

001001_zakladaci listina1

 

 

Byly vypůjčeny  stanovy  u  přátel  sboru Vrážského, schváleny dle těchto s malými úchylkami a roční  příspěvek členů přispívajících stanoven na 1 korunu. Za hodnostáře zvoleni přítel Cyril Štětka  za  předsedu, Josef Špaček  č.16 za  velitele,  Jan Skládaný  za podvelitele a Josef Šanda za pokladníka. Do výboru zvoleni z činných členů Jan Špirit a Cyril Mrva,za přispívající Jan Štětka a Alois  Novotný.  Za  přehlížetele  účtů  Jan  Mrva, Josef  Štětka  a  František Hraběta. Spolková místnost ustanovena v hostinci  př. Josefa Šandy. Následně téhož  roku  21.listopadu  byly  schváleny  stanovy  sboru a stvrzeno právní trvání C.K. místodržitelstvím  v Praze. Sbor byl zařazen do “Podkožovské  župy -Ždár-” se sídlem v Unhošti u Kladna. Ustavením  sboru  hasičů  vznikly  starosti  nejen  se  zajištěním  znalostí  a dovedností  hasičských  u členů, ale též s výstrojí a výzbrojí. Za přispění členů sboru,  příznivců  hasičské  myšlenky, výdělečnou  činností, darů a za přispění obce  byla  zakoupena v roce  1904  ruční čtyřkolová dvounápravová stříkačka od  firmy  “Smekal”  za 1200  korun a současně  i výstroj  pro 12 mužů za 256 korun. Svěcení nové stříkačky konané jako  okázalá  slavnost  proběhlo  15. května 1904, kmotrou byla paní Marie Nováková, choť místního  nadlesního.  Vlastní obřad svěcení  provedl  Josef  Duštíra, farář  ze  Železné. Této slavnosti se zúčastnilo velké  množství místních i přespolních lidí a též  značné  množství hasičstva.   Byly  přítomny  čtyř  až dvacetičlenné   delegace  sborů  s  Braškova, Loděnice,  Podkozí,  Nenačovic,  Velké  Dobré,  Červeného  Újezda,  Horního Bezděkova, Železné,  Libečova, Svárova  a  Chyňavy. Postupným  získáváním vážnosti a též prostředků jak  z kulturních, tak  jiných akcí, darů občanů a podnikatelů za účinné provedení zásahu bylo možné zakoupení další výstroje  pro  sbor. Tak  bylo pořízeno 22 pracovních obleků režných - pracích, jež byly používány  jak pro  veřejná  vystoupení  družstev,  tak  při  akcích  záchranných. V roce  1910  byly  z  příspěvku  obce  zakoupeny  pro členy i vycházkové blůzy - modré -  tzv.  čamary.  V  důsledku  mobilizace  v  červnu 1914  a  odchodu  většiny členů do armády,  poklesla činnost  sboru  na  nejnutnější  minimum až  do  ukončení  války.  Sbor  se  v  té době  podílel  zejména  jen na záchranných pracích  při  požárech. V pozdější  době  je opět činnost  aktivizována,  sbor se účastní kromě akcí záchranných  též  různých  cvičení,  jak  místních, tak  župních,  pořádá  oslavy dvaceti, dvacetipěti a třicetiletého trvání  a další  kulturní akce.

001010_30let trvani sboru1

001011_30 let trvani sboru

Z vlastních i obecních prostředků je pořizována  výstroj a výzbroj, kromě jiného  i  pojízdný  naviják  na  hadice.  

Nemalou   zásluhou   bylo  i  přispění k  založení sboru dobrovolných  hasičů  ve Lhotce v  roce 1932.  V  roce 1938  při prvním výročí  úmrtí T.G. Masaryka se sbor účastní slavnostního  položení základního  kamene  k  pomníku  osvobození, s  jeho podobiznou  a to v dolní části obce. Po  obsazení  republiky  v  roce  1939  německými  vojsky  je  opět činnost minimalizována. V těchto neutěšených  letech  v  roce  1940  v  červnu  dostal  sbor hasičů  nejtěžší úkol za dobu svého trvání a to  odstranit sochu Legionáře z pomníku padlých. Tehdejší velitel Adolf Bečvář  o  tom  napsal  do  pamětní knihy: budiž na věčnou paměť zaznamenáno, že  sochu  Legionáře z pomníku padlých, kterou jsme se slzami v očích  ve  4  hodiny  ráno pochovali do písku vedle pomníku. Na obrlantát v Kladně však bylo hlášeno, že byla rozbita a zaštěrkována do silnice. Četník,  který při  tom  asistoval  dělal opilého,  sotva se na  nohou  držel a přitom  ani pivo neviděl.  To byla hra, při které  šlo  o  hlavy.       V roce 1940 byl sepsán pamětní  list o koupi  motorové  stříkačky  od firmy ing. Ebert ,  stříkačka  byla  pořízena  na  úvěr,  který  byl  splacen  zásluhou  a pomocí  krajského  velitele  br. Rezka,  který  získal  za  tímto  účelem  16.000  korun až  v roce 1943. Po dobu okupace byla stříkačka uschována u ýrobce.  Sboru  byla slavnostně předána  při oslavách 45. výročí  založení v  roce 1947. V roce 1949 byl náš sbor převeden z Okresní hasičské  jednoty (OHJ)  Kladenské  do  OHJ  Berounské.   V  těchto  letech  je  soustřeďována  činnost  sboru zejména  na prevenci, výcvik, zvyšování  teoretických znalostí členů absolvováním různých  školení,  výcviků a  v  neposlední  řadě též  údržbou  techniky  a  budovy zbrojnice. Do této doby spadá pořízení  prvého  hasičského vozidla značky Renold od JZD Dušníky. Vozidlo bylo pořízeno do  vlastnictví  obce v hodnotě  70 000 Kčs.  Po  zhruba  osmi letech  provozu  byl automobil pro neopravitelnost zrušen.  Během  roku 1953 dochází ke změně názvu organizace a  to na Český svaz požární ochrany. Název se  mění, avšak  starosti  a  práce  zůstávají  nadále  na členech. V následujících 10. letech  zajišťuje ZOSPO běžnou rutinní  práci jako v  letech  předešlých a vzhledem k nevyhovujícím prostorám ve staré hasičské zbrojnici  se stále  častěji  objevuje otázka  nutnosti  výstavby  nové zbrojnice, která je  nakonec  stavěna  současně s  prodejnou  Jednoty v akci  “Z” v letech 1967-1968.  Slavnostní předání prodejny a zbrojnice do užívání se uskutečnilo 9. června 1968.

001020_hasicska zbrojnice

Téhož roku  je  20. srpna  pořízeno  vozidlo  Tatra 805  od  VÚ Klecany pro potřeby Svazu požární ochrany v obci. Toto vozidlo je využíváno jak pro potřeby zásahové jednotky   organizace, tak k zajišťování  dopravy  za kulturou a  sportem po okolí po dobu téměř 10 roků. 

V důsledku  tlaku a  delší  snahy  výboru  ZOSPO  o  zlepšení práce  s  mládeží je  v roce 1963 ustanoven zájmový kroužek mládeže. Od té doby se daří  po delší  řadu  let  rozvíjet práci s mládeží a  žákovská družstva  získávají  řadu uznání a čelných  umístění  zejména v požárnických soutěžích a v práci  žňových hlídek mládeže.

001015_mladez1

001016_mladez2

Hned první rok své činnosti  završilo  družstvo  žáků 2. místo v  okresní soutěži  požárních  družstev a  od  okresního  výboru ČSPO  obdrželo  síť  a míč  na  odbíjenou za vzorný  přístup k žňovým  hlídkám. V této době bylo zapojeno a požárnického výcviku se zúčastňovalo až 30 dětí. Přestože děvčata se většinou vdala a odešla, chlapci postupem času dospěli a dosud jsou zapojeni jak v soutěžním  družstvu  a  zásahové jednotce, tak i ve výboru dnes již opět Sboru dobrovolných hasičů.  V roce  1976  je  pořízeno  pro  potřeby  požárníků  terénní  vozidlo ARO v hodnotě 43 000 Kčs.  Dosavadní  vozidlo  Tatra  805 je tak převedena požárníkům ve  Strádonicích.  Tentýž  rok je z  prostředků  obecních pořízen pojízdný výsuvný  žebřík  s  dostupností  12,6 m  v  hodnotě  17 000  Kčs. Vzhledem  k novému  pojetí  soutěže  požárních  družstev  koncem 70 let (zavedení soutěže v požárním sportu) je místním národním výborem v roce 1979 získána, zejména  pro  potřeby  soutěžního  družstva,  motorová  stříkačka  PS12. Pro potřeby represe nadále velice spolehlivě slouží prvá motorová stříkačka (Bohouš Ebert) jež byla sboru předána v roce 1947.  

001018_skupinovka

A tak čas plynul při zajištění běžných  věcí,  při  údržbě,  školení  a  cvičení zásahové jednotky a soutěžního družstva. V 70 a 80 letech,  dnes  již minulého století, byla naše organizace velice uznávána v celém širokém okolí na základě dosahovaných  výsledků  v činnosti  a  soutěžích.  Stávalo se jen vyjímečně, že naše  soutěžní družstvo  nezvítězilo v  okrskových soutěžích, případně že by se neumístilo  na čelných místech v okrese, o čemž svědčí množství diplomů, cen a pohárů. Nejen  příklad,  ale i určitý  druh  závisti /v dobrém slova smyslu/ může přispět k  rozvoji organizace. Tohoto  dobrým  příkladem  je  založení  soutěžního družstva  žen,  jež vzniklo  převážně z manželek aktivně cvičících členů. Tak v roce  1989  rozšířilo  naše  řady  10 nových  členek a po  tvrdé  přípravě, nutno  konstatovat, že se dostavily  již i první  úspěchy  a sbírka  pohárů  se  opět rozrostla.  Tak  se  stalo,  že se  družstvo  mužů  účastnilo  stále   více  soutěží i  v okresech  Rakovník, Příbram a Karlovy Vary. Ženy byly zpočátku účastnicemi soutěží  jen  v rámci  okrsku  a okresu, v  posledních  letech se však též účastní soutěží  i  mimo  okres  Beroun.  K  dopravě  na tyto  soutěže  bylo v těchto letech  využíváno zejména  hasičské vozidlo  AVIE  zapůjčované od  JZD  Úsvit Chyňava.  Po  rozpadu  tohoto  družstva  odkoupil  toto vozidlo  obecní úřad  v  Chyňavě,  kam byla  naše obec  integrována v roce 1983 a přidělila jej našemu sboru  v  roce 1993.  Přidělením  tohoto  plně  vybaveného  vozidla  v  hodnotě 160 000 Kčs  získal  náš  sbor  velice  dobré  technické  vybavení včetně druhé motorové  stříkačky  PS 12.  Získávání  zkušeností, okoukávání  dovedností  a vlastní zdokonalování provedení zejména požárního útoku při soutěžích přinášelo  stále  lepší  umístění  našich  družstev.  Vyvrcholením  tohoto soutěžního snažení bylo historické vítězství družstva žen v okresním kole soutěže v požárním  sportu v  roce 1999  a postup  do  kola  oblastního.  V  tomto  kole,  jež se konalo v Rakovníku se družstvo ve složení Marie Malá, Jana Urbanová, Ivana Hřebíková, Simona Fridvalská, Lada Nejedlá,Iveta Nejedlá,Zdeňka Vořechová a Miroslava Malá umístilo na 10 místě.

001025_zeny kraj 1999

Družstvo mužů dosáhlo stejného historického úspěchu vítězstvím v okresním kole soutěže v požárním  sportu v roce 2000 a  protrhlo  tím  smůlu  z předcházejících  zhruba 12let,  kdy  dosahovalo čelných umístění (6x 2. místo o 1 až 3 vteřiny za vítězem, 2x 3. místo). Postupem  do oblastního kola soutěže v PS konanáho v Rožmitále pod Třemšínem si družstvo mužů vyplnilo dlouholetý  sen. Reprezentací okresu Beroun v roce 2000 bylo pověřeno i družstvo žen našeho sboru (na okresní soutěži obsadily 2. místo).  Na  oblastní  soutěži se pak ženy umístily celkově, přes drobné  chyby,  na 8. místě  z 11 zúčastněných  družstev,  muži pak na 5. místě z 12 zúčastněných družstev. Toto umístění mužů bylo nejlepším umístěním družstva z okresu  Beroun  na  oblastní  soutěži za  posledních  30 let  a je o to  cennější,  že družstvo  ve  složení  Kšír Petr,  Vořech Václav,  Urban Jiří, Polák Pavel, Malý Zdeňek, Sunkovský Radek, Nejedlý Petr, Štětka Martin, Hřebík Jan a Tomášek Martin  bylo  absolutně  nejstarší  ( věkovým  průměrem )  ze  zúčastněných družstev.           

001026_muzi kraj 2000

Přes dosažené  úspěchy  a množství  vykonané  záslužné práce tížila vedení sboru myšlenka na omlazení členské základny a zejména pak soutěžních družstev. Tento generační problém  je nyní již vyřešen, neboť v letech 1999 a 2000 bylo  do  sboru přijato 14 nových členů, z toho 10 se jich přihlásilo s úmyslem zapojení  do  soutěžních družstev. V roce 2001, měl náš  sbor  dobrovolných  hasičů  působící  v obci  se 174 obyvateli celkem 68 členů, z toho 16 žen.    

15.dubna 2006 byla obnovena činnost s dětmi založením kolektivu mladých hasičů pod taktovkou J. Štětky a M. Špačka za aktivní pomoci ostatních členů sboru.  Mladí hasiči se tímto zařadili k soutěžním družstvům mužů a žen připravených reprezentovat naši obec. Do začátku nejbližšího kola hry Plamen získávají mladí hasiči zkušenosti s hasičskými dovednostmi, účastní se soutěží v Železné a Lhotce formou ukázky požárního útoku a připravují se na I.kolo hry Plamen – závodu požárnické všestrannosti který se koná 14.října 2006. V průběhu zimních  měsícu se mladí hasiči účastní soutěží „ O nejhezčího draka Soptíka, soutěže zimní hry MH v Zadní Třebáni.  Od jarních měsíců se mladí hasiči věnují přípravě na jarní kolo hry Plamen kde dosahují výborných výsledků a to první místo v požárním útoku a druhé místo v celkovém pořadí. Postupně dochází k rozšiřování členské základny a během prázdnin se mladí hasiči zúčastňují různých soutěží (v železné, Hýskově, několika kol Brdské ligy).

8.září 2007 pořádá SDH Malé Přílepy první kolo soutěže mladých hasičů o putovní pohár spolu se soutěží pro dospělé při příležitosti 105 let činnosti sboru. V roce 2007 je bývalý dlouholetý starosta SDH p. František Nejedlý oceněn titulem zasloužilý hasič.

Do dalšího kola hry Plamen už vstupuje kolektiv MH jak s družstvem starších tak i družstvem mladších hasičů závodem požárnické všestrannosti v Hudlicích  6.října 2007.  Zimní měsíce jsou opět ve znamení zejména činností v klubovně a účasti obdobných akcí jako v minulém roce. Tradicí se stal bowlingový předvánoční turnaj kolektivu.  Na jaře opět začíná příprava na jarní kolo hry Plamen a podrobnější seznamování s hasičskou tématikou například návštěvou hasičské stanice v Příbrami včetně absolvování trati výcvikového střediska. Do prázdnin se ještě družstva účastní různých soutěží. V průběhu prázdnin se činnost kolektivu přerušuje aby mohla naplno propuknout začátkem září 2008. Po prázdninách se mladí hasiči účastní soutěže pořádané naším sborem pro dětská družstva " O putovní pohár SDH Malé Přílepy" s umístěním na druhém a třetím místě. Po proběhnutí soutěže začínají s přípravou na závod požárnické všestrannosti, který se koná 11.10.2008 v Hudlicích. Závodu se účastní pouze družstvo starších žáků s umístěním na 5 místě z 24 startujících družstev. Podzimní program je věnován účasti v soutěži O nejhezčího draka Soptíka a před vánoci 13.12.2008 odjíždí družstva na již tradiční turnaj v bowlingu do Berouna.
Činnost dospělých hasičů je V průběhu roku velmi rozmanitá, družstva žen a mužů se zůčastňují soutěží v rámci okrsku Chyňava, ale též postupují do okresního kola v soutěži v požárním sportu. V okresním kole se družstva umísťují na čelných místech jak v kategorii žen tak i mužů. Též v okrskové hasičské lize se ženy i muži umísťují na prvních až druhých místech. Družstvo žen se pravidelně účastní soutěží v rámci hasičské Brdské ligy s dobrými výsledky. V průběhu roku sbor zajišťuje školení a činnost jednotky požární ochrany obce, údržbu techniky a výstroje a pořádá již velice oblíbený tradiční dětský den pro děti z obce i okolí. Současně sbor obnovil tradici pořádání pouťové zábavy a hasičského plesu vzhledem k uvolnění sálu v místním pohostinství. Na jaře se sbor zabývá myšlenkou na zřízení internetových stránek a na podzim jsou tyto stránky uvedeny 20.9.2008 do zkušebního provozu. V tomto roce taktéž prošlo obnovou laku vozidlo Avia.

Rok 2009 započal tradiční výroční valnou hromadou sboru 3.1.2009 konanou v pohostinví "U Vořechů". Zástupci sboru se tradičně jako každý rok účastnili výročních valných hromad ostatních sborů v okrsku. Činnost mladých hasičů v zimním období probíhala převážně v klubovně zbrojnice, 19.4.2009 jedou mladí hasiči a zájemci z řad dospělých hasičů na exkurzi na stanici HZS Praha (stanice 7). Současně začínají s přípravou na jarní kolo hry Plamen a 23.5.2009 se družstva účastní okresního kola v Drozdově s umístěním družstva starších na medailovém 3. místě ze 16 a mladší na 6. místě z 11 soutěžních družstev. Poté do počátku prázdnin probíhají schůzky převážně formou her a po dobu prázdnin je činnost přerušena. Taktéž dospělíí začínají počátkem jara s přípravami na soutěžní činnost, účastní se okrskové soutěže v Chyňavě s umístěním muži na 3. místě a ženy na 1. a 3. místě, čímž splňují jak muži tak ženy postupový klíč do okresního kola soutěže které se konalo 30.5.2009 s umístěním družstva žen i mužů na 2. místě. Jedno družstvo žen se pravidelně zůčastňuje Hasičské Brdské ligy. Druhé družstvo žen a muži se zůčastňují soutěže Žloukovické brodění (muži druzí, ženy první), dále dvě družstva žen, družstvo mužů a družstvo dětí se účastní soutěže v Železné s umístěním ženy 1. a 2. místo ze 4, muži 1. místo ze 7 a mladí hasiči jako jediní zůčastnění dosáhli dosud nejlepšího času v požárním útoku 24,3s. Družstvo žen zapojené do soutěží v Brdské lize od jara plánuje pořádání jednoho kola Brdské ligy a 8.8.2009 tyto plány realizuje pořádáním 6 kola BL na fotbalovém hřišti v Chyňavě. Ve stejný den pořádá sbor pouťovou zábavu v pohostinství "U Vořechů". Tento rok je okrskem domluveno provedení námětového cvičení na Malých přílepech a 17.8. probíhá cvičení se zaměřením na dálkovou dopravu vodu z vodního zdroje místní požární nádrže na dolní konec obce. Námětového cvičení se zůčastnilo celkem 8 sborů, z toho 2 sbory z okrsku Lodenice. O týden později 22.8.2009 se družstvo mužů a žen účastní soutěže na Lhotce s umístěním ženy na 1. místě ze 6 a muži na 2. místě ze 12. V září se družstvo žen a mužů účastní soutěž "O putovní pohár Berounky" pořádané SDH Otročíněves ve Strádonicích s umístěním ženy na 1. místě a muži na 3. místě. Následující výkend t.j. 12.9.2009 pořádá náš sbor již tradiční 3. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku "O putovní pohár SDH Malé Přílepy" na dětském hřišti. Soutěže s účastní 10 družstev a naši mladí hasiči se umísťují na 1. a 4. místě. 

Ke dni 31.8.2009 je stav členské základny následující: 18 členů mladých hasičů, 31 členů žen, 61 členů můžů (t.j. celkem 110 členů). Nejstarší člen dosáhl věku 73 let, nejmladšímu členovi je 6 let, nejdelší dobu členství má čestný starosta Nejedlý František (57 let). 
 

 

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru