sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zpráva z výroční valné hromady konané 9.1.2010

 

Program výroční valné hromady SDH Malé Přílepy

konané 9.ledna 2010

 

 

1) Zahájení

2) Volba volební a mandátové komise

3) Volba návrhové komise

4) Zpráva o činnosti sboru

5) Zpráva o hospodaření

6) Zpráva revizorů účtu

7) Ocenění členů + předání průkazů novým členům

8) Volba nového výboru a kontrolní a revizní rady

9) Návrh delegátů na VVH okrsku (2 členové) a na shromáždění delegátů okresu (1x muž+1x žena)

10) Návrh zástupců do orgánů okresu a okrsku

11) Plán činnosti na rok 2010

12) Diskuze

13) Zpráva volební komise

14) Usnesení

15) Občerstvení

16) Závěr

Volební a mandátová komise – předseda Malý Zdeněk, členové Polák Zdeněk, Stětka David, Nejedlý Jiří, Ryndová Michaela

Návrhová komise – předseda Kšír Petr, členové Poštová Gábina, Nejedlý Pavel, Dobročáni Petr

Zpráva o činnosti SDH Malé Přílepy za rok 2009 – přednesl p. J. Štětka

Sestry a bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Malé Přílepy za rok 2009, t. j. za rok kdy uplynulo 107. let od založení našeho sboru.

Činnost sboru probíhala jako již v minulých letech v mnoha oblastech počínaje aktivní činností zásahové jednotky přes obecně prospěšnou činnost pro spoluobčany a obec, sportovně zájmovou činnost, kulturní činnost a v neposlední řadě práci s mládeží.

Počátkem a koncem roku 2009 byli naši zástupci přítomni na výročních valných hromadách ve všech sborech našeho okrsku a též na výroční valné hromadě okrsku Chyňava. V souladu s plánem činnosti schváleném na VVH v lednu 2009 byly pravidelně pořádány schůze výboru sboru každý měsíc, za rok se tedy výbor sešel celkem 12x. V květnu se pak uskutečnila valná hromada sboru kde byly řešeny zejména otázky vyvstalé na předchozí VVH a členská základna byla seznámena s řešenými záležitostmi na výborových schůzích od počátku roku. Během roku se zástupci našeho sboru zůčastňovali práce na úrovni okrsku i okresu.

Starosta sboru a velitel se v únoru sešli se starostou OÚ v Chyňavě p. Kšírem za účelem seznámení s úkoly, které si sbor předsevzal v roce 2009 uskutečnit a zajištění financí ze strany obecního úřadu na některé plánované akce sboru.

Během roku bylo členy sboru při opravách a údržbě techniky, hasičské zbrojnice a požárních zařízení odpracováno celkem téměř 400 hodin. V rámci této činnosti byla kromě jiného zajištěna příprava a technická prohlídka našeho požárního vozidla, opravy požárních stříkaček a zlepšení jejich parametrů, instalace nového sušáku na hadice u požární zbrojnice včetně úpravy okolí, sběr železného šrotu po obci a během roku byl 4x zajištěn odvoz železného odpadu z kontejneru od dětského hřiště. Dále bylo prováděna údržba požární nádrže a jejího okolí, uspořádání sportovního odpoledne v rámci oslav mezinárodního dne dětí na dětském hřišti a další akce.

Na úseku kultury byl v únoru uspořádán hasičský ples a v srpnu pouťová zábava v místní restauraci. K zajištění těchto akcí věnovali členové sboru přibližně 140 hodin svého času. V průběhu roku sbor nezapomíná na jubilanty, kterým byl předán při jejich výročí dárkový balíček a přání od zástupců sboru.

V rámci činnosti jednotky požární ochrany obce se členové účastnili školení na HZS Beroun, byla zajištěny zdravotní prohlídky členů jednotky, během roku se jednotka účastnila dvou zásahů při likvidaci požáru (zámek Loděnice, restaurace Podkozí) a tří technických zásahů (2x čerpání sklepa v RD a 1x likvidace starého stromu na pile u kravína). Při této činnosti odpracovali členové sboru necelých 130 hodin.

Velice rozsáhlou činností je účast našich družstev na soutěžích v požárním sportu a memoriálech jak v rámci okrsku tak i mimo něj a též na soutěžích Brdské ligy. Družstva dosahovaly střídavých výsledků v těchto soutěžích. Jak družstvo žen, tak družstvo mužů našeho sboru postoupilo z okrskového kola v PS do okresního kola, kde se obě družstva umístila na druhém místě.

Samostatným úsekem činnosti je práce s mládeží. Stejně jako v uplynulých letech se naše družstva zůčastnila druhého i prvého kola hry Plamen, soutěže mladých hasičů v požárním útoku pořádaném naším sborem a soutěže mladých hasičů pořádaném SDH Hřebeč a dalších akcí pořádaných odbornou radou mládeže při OSH Beroun. V dubnu se uskutečnila exkurze na stanici HZS Praha stanice 7, Jinonická, které se zúčastnilo 11 mladých hasičů a 5 dospělých členů. Rok 2009 mladí hasiči zakončili turnajem v Bowlingu.

K 31.12.2009 měl náš sbor celkem 112 členů, z toho 30 žen, 59 mužů, 17 mladých hasičů a 6 členů do 18 let. Nemladšímu členovi sboru je 5 let, nejstaršímu 73 let, nejdelší doba členství u našeho sboru je 57 let.

V roce 2009 sbor pořídil výstrojní a výzbrojní materiál v hodnotě 48 418,-Kč (např. sada hadic pro požární sport, 4ks vycházkových uniforem, ochranné přilby, elektronické terče, savec). Za přispění p. Milana Hrudky byla získána požární stříkačka PS-12 určená jako náhradní zásahová a k použití pro družstva MH. K dnešnímu dni sbor vlastní svépomocí pořízený majetek v celkové hodnotě 305 664,- Kč.

V rámci vybavování zásahových jednotek JPO5 z akce ministerstva vnitra obdržela naše zásahová jednotka 6 kompletů zásahových oděvů a obuvi v hodnotě cca 65 000,-Kč. Od obecního úřadu 3 ks zásahových přileb Gallet, 1 ks ruční vysílačku, nový ruční naviják na sušák na hadice v ceně cca 35000,- .

Naši činnost si nelze představit bez sponzorské podpory jak finanční tak materiální. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům a seznámit vás s nimi. Jsou to: Bejvlová Anna, Bílová Hana Černošice, Davona s.r.o., European Parts Company a.s. Loděnice, IJP soft s.r.o. Hudlice, Kafka Jiří, Kamarádi Malé Přílepy, Kobylková Olga-Česká pojišťovna, Kocourek Ivan, Kocourek Václav, Kšírová Blanka, Obecní úřad Chyňava, Olympia s.r.o. Beroun Závodí, Poláček Pavel Kralupy nad Vltavou, Špaček Michal, Teekane Praha 5, Vořechová Jaroslava, Vršek Vladimír, Anna Žáčková-Loděnka.

Zároveň bych chtěl poděkovat za fyzickou, materiální i finanční podporu všem členům našeho sboru, kteří se aktivně podíleli na činnosti sboru v roce 2009, rovněž tak za podporu obecnímu úřadu Chyňava a členům ostatních sborů okrsku a příslušníkům HZS Beroun, kteří nám byli nápomocni při zajišťování některých akcí. Také bych chtěl poděkovat všem za odvedenou práci v uplynulém roce a nově zvoleným členům výboru z dnešní valné hromady popřát hodně zdaru při zajišťování další činnosti sboru.

Na závěr všem přeji v roce 2010 zejména hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

Zpráva o hospodaření – přednesl p. J. Špirit

Vydání celkem 100 996,-

Příjem celkem 96 922,-

Pokladní hotovost k 31.12.2009 49 570,-

Předplatné hasičských novin 828,- Kč / placeno z BU

Konečný zůstatek na BU k 31.12.2009 je 80378,- Kč

Zpráva revizorů účtu – přednesl p. Z. Polák

Na VVH byli oceněni tito členové:

Čestné uznání sboru: Dobročáni Petr, Hrudka Milan, Konvalinka Lukáš, Malá Irena, Mallat Jaroslav , Lapáček Zdeněk, Nejedlá Tereza

Čestné uznání okresu: Špaček Rostislav, Šandová Eva, Rynda Jaromír

Věrnostní medaile za 20 let členství: Šandová Dagmar, Nejedlá Lada, Vořechová Zdeňka, Urbanová Jana

Věrnostní medaile za 30 let členství: Nejedlý Jiří

Stužka k věrnostní medaili za 30-ti leté členství : Veverka Stanislav

Průkazy novým členům: Rynda Adam, Bezvoda Josef, Kobylková Olga, Andrš Petr, Andršová Michaela, Čermák Vít, Špaček Matěj, Kutina Jakub, Krejča Matěj.

S pravidly a průběhem volby nového výboru, kontrolní a revizní rady seznámil účastníky VVH pan. Zdeněk Malý. Přítomno 55 členů z 89 starších 18 let (stav k 11.12.2009)

Na VVH okrsku byli delegováni: Štětka David, Nejedlá Michaela

Na shromáždění delegátů okresu byli delegováni: Vořech Václav, Ryndová Michaela, náhradník Vořechová Zdeňka

Návrh zástupců do orgánů okresu a okrsku

Výbor okrsku: Špaček Michal a Vořechová Zdeňka, velitel okrsku Kšír Petr, starosta okrsku p. Bartoš Dalibor.

Výkonný výbor okresního sdružení hasičů Beroun: Štětka Josef

Starosta okresního sdružení hasičů Beroun: Mrkáček Jiří

Plán činnosti na rok 2010 - přednesl Michal Špaček

Zajistit opravy a údržbu techniky, zbrojnice a požárních zařízení

Zapojit družstva do soutěží v požárním sportu a hasičských soutěžích v rámci okrsku

Uspořádat hasičský ples a taneční zábavu

Zajistit činnost mladých hasičů včetně účasti na hře Plamen a dalších soutěžích

Uspořádat čtvrtý ročník soutěže mladých hasičů „O putovní pohár SDH“

Uspořádat sportovní odpoledne v rámci oslav Mezinárodního dne dětí

Zajistit výcvik a školení jednotky požární ochrany obce

Provést sběr železného šrotu po obci

Spolupracovat s obecním úřadem a osadním výborem na zajišťování drobných akcí v obci.

Členové sboru budou pokračovat v bezplatném dárcovství krve

Získat nové členy

Uspořádat soutěžní kolo Brdské ligy

Uspořádat v případě zájmu turnaj v nohejbale

Diskuse 

V rámci diskuse starosta okrsku p. Hanko předal poháry za vítězství v okrskové lize družstva mužů i žen

starosta obce p. Kšír poděkoval SDH Malé Přílepy za činnost v roce 2009

p. Štětka J. rozšířil zhodnocení činnosti členů SDH Malé Přílepy v roce 2009, VVH okrsku proběhne 5.2.2010, shromáždění delegátů okresu 20.3.2010, Hasičský ples 27.2.2010

p. Nejedlý Jaroslav poděkoval za činnost sboru za rok 2009

p. Mallat Jaroslav v reakci na příspěvek p. Nejedlého uznání a poděkování za práci s dětmi M. Špačkovi

p. Bartoš Dalibor pogratuloval sboru za vítězství v okrskové lize

p. Votruba poděkoval za práci v okrsku

Zprávu volební komise a oznámení výsledku voleb přednesl p. Malý Zdeněk.

Návrh usnesení VVH Malé Přílepy přednesl Kšír Petr

1) Výroční valná hromada bere na vědomí

a) předání průkazů novým členům

b) ocenění členů sboru

c) diskusní příspěvky hostů

d) diskusní příspěvky členů sboru

2) Výroční valná hromada schvaluje

a) zprávu o činnosti sboru za rok 2009

b) zprávu o hospodaření sboru za rok 2009

c) zprávu revizorů účtu

d) plán činnosti sboru na rok 2010

e) volbu delgátů na VVH okrsku Chyňava (Štětka David, Nejedlá Michaela)

f) volbu delegátů na shromáždění delegátů Okresního sdružení hasičů Beroun ( Vořech Václav, Ryndová Michaela, náhradník Vořechová Zdeňka)

g) Návrh členů sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do orgánů okrsku a okresu ( Petra Kšíra na velitele okrsku, Michala Špačka a Zdeňku Vořechovou do výboru okrsku, Dalibora Bartoše z SDH Lhotka na starostu okrsku, Jiřího Mrkáčka z SDH Karlštejn na starostu Okresního sdružení hasičů Beroun, Josefa Štětku do výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Beroun.

h) Zvolené členy do výboru sboru a kontrolní a revizní rady

Nově zvolený výbor sboru - Kšír Petr, Špirit Jaroslav, Štětka Josef, Špaček Michal, Smíšek Zdeněk, Vořech Václav, Štětka David, Nejedlý Pavel, Vořechová Zdeňka, Špaček Jaroslav, Poštová Gábina

Kontrolní a revizní rada bude sestavena z členů: Polák Zdeněk, Malý Zdeněk, Karasková Miroslava, Konvalinka Antonín, Ryndová Michala, Malá Marie (minimálně 3 členové, předseda kontrolní rady bude součástí výboru SDH)

3) Výroční valná hromada ukládá

a) výboru sboru – zajistit ustavující schůzi nového výboru dne 15.1.2010 a seznámit členy sboru se složením nového výboru bez zbytečných odkladů

b) novému výboru sboru – zajistit průběžné plnění přijatého plánu práce na rok 2010

c) novému výboru sboru - zpracovat kalendářní plán činnosti sboru a předat jej na OSH Beroun

d) výboru sboru – informovat členy o připravovaných akcích prostřednictvím vývěsní skříňky, obecního rozhlasu a webových stránek sboru

e) členům sboru – informovat se o připravovaných akcích a aktivně se podílet na jejich realizaci, do konce ledna zaplatit členské příspěvky.

f) Členům sboru – svým vystupováním a přístupem k činnosti přispívat k uchování dobrého „jména“ našeho sboru a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

g) Starostovi SDH – zajistit včasné předání hlášení o činnosti na OSH včetně odvodu příspěvků za členy sboru na OSH a do okrsku Chyňava

 

 

 

 

[26.1. 2010 - Špaček Michal]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: Jabko a hruška je ovoce (ano/ne)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru