sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zpráva o činnosti sboru za rok 2015

Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení hosté, dámy a pánové,

vítám vás na dnešní valné hromadě a je mi ctí přednést Zprávu o činnosti sboru SDH Malé Přílepy za uplynulý rok 2015.

Počínaje rokem 2015 pracuje výbor sboru v novém složení. Po 5ti letech činnosti odstoupili Zdeněk Smíšek s Davidem Štětkou a dále pánové Jaroslav Špaček a Jaroslav Špirit za úctyhodných 41 let. Výbor sboru se scházel pravidelně každý první čtvrtek v měsíci, vyjma letních prázdnin.

Počátkem roku se zástupci sboru účastnili VVH okrskových sborů a VVH okrsku.  Dále byl učiněn pokus o změnu podpisového vzoru k účtu. Bohužel 2 návštěvy peněžního ústavu nebyly z administrativních důvodů úspěšné. Byl tedy proveden pouze vklad na účet ve výši 60.000,- Kč.

28. února se v Pohostinství „U Vořechů“ konal tradiční Hasičský bál, za slušné účasti lidí, pěkné hudby a hodnotných cen v tombole. Celkem se tedy prodalo 120 vstupenek. Následující den, v neděli 1. března uspořádali hasiči Dětský maškarní karneval. Skupinka členů se tedy sešla v pravé poledne opět zde na sále, vyzbrojena potřebnými soutěžními rekvizitami a o půl druhé začaly přicházet jednotlivé masky v doprovodu mnohdy celých rodinných klanů. Veškerou zábavu řídil klaun Pohodička, který neúnavně a hlavně po předešlém bálu, všechny přítomné neustále bavil. Celkový zisk z obou akcí byl 11.099,- Kč. V únoru též vyšel článek o našem sboru v Hasičských novinách. Pro ty, kteří jej ještě nečetli, je stále k dispozici na našich webových stránkách.

5. března byla na výborové schůzi ustanovena skupina 5ti členů sboru, kteří měli na starosti řešení vzhledu nových soutěžních dresů, zajištění a zpracování konečného návrhu a výběru dodavatele. V první řadě jsme se shodli na jednotném provedení dresů pro všechna soutěžní družstva a motivu. Podstatně horší byl výběr převažující barvy, neboť družstva žen a mužů měla zcela odlišné představy. Modrá barva byla tedy nakonec přehlasována barvou červenou.  Na dresech jsou rovněž uvedena čísla, která byla zaevidována ke konkrétní osobě, a tak se vždy pozná, čí je. Co se financí týká, byly dresy pro mladé hasiče plně v režii sboru, dospělí přispěli každý na svůj dres 250,- Kč.

Dále byla provedena nová registrace sboru a zadána výroba nových razítek.

21. března se ve Zdicích uskutečnila VVH OSH. Z našeho sboru byli vysláni 3 delegáti a starosta sboru. A právě p. Josef Štětka, starosta SDH Malé Přílepy, byl delegáty zvolen do funkce starosty OSH.

5. dubna se ve Fořtovně konal historicky 1. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise. Vítězem se stal nejmladší účastník, který porazil i zkušené ping-pongové matadory.

25. a 26. dubna se p. Josef Štětka a pí. Zdeňka Vořechová zúčastnili školení vedoucích mládeže.

27. dubna proběhla technická prohlídka vozidla AVIA. Kvůli volným svislým čepům a uvolněné sedačce však nebyla úspěšná. 30. dubna uspořádali členové sboru pálení čarodějnic. Na stavění hranice se podíleli od dopoledních hodin.

2. května uspořádal sbor po obci sběr železného šrotu, výsledná hmotnost byla cca 1800 kg. Sběru se zúčastnilo 8 členů.  V tento den rovněž proběhla akce přesunu vodníka Pepíka na jezero. 

4. května prošla AVIA úspěšně druhou technickou prohlídkou.

23. května jsme se zúčastnili v Chyňavě Okrskového kola v požárním sportu. Ženy se umístily na 2. místě ze dvou a muži obsadili 3. místo ze šesti družstev.  Naše výkony na této soutěži rozhodně nebyly podle našich představ,  dva pády z kladiny a nepřipojené béčko k rozdělovači mluví za vše.

29. května proběhla příprava na Okresní soutěž v Chyňavě za účasti 4 členů sboru.

30. května se družstvo žen zúčastnilo Okresního kola v PS s umístěním na 7. místě z 15ti družstev. Bohužel nám spadl koš, ale Eliška ho pohotově stihla našroubovat ještě před nastříkáním terčů.

6. června přilákalo nádherné letní počasí celkem 54 dětí na dětský sportovní den. Členové sboru si tak mezi sebou rozdělili přípravu sportovních stanovišť, obsluhu kiosku a vedení dětských skupinek.

20. června zavítala družstva na soutěž do Železné již v nových soutěžních dresech. Muži ml. obsadili 1. místo a družstvo staré gardy místo 6. ze sedmi družstev, ženy se umístili na 1. a zároveň posledním místě.

4. a 5. července se starosta sboru účastnil sjezdu SHČMS v Pardubicích.

5. července jsme vyjeli na námi oblíbené brodění do Žloukovic. Vzhledem s velkému vedru došlo na této soutěži k několika úpravám pravidel oproti předešlým ročníkům. Muži tentokrát poskládali dvě družstva. Ostřílení borci z „A“ tak brali 1. místo, družstvo „B“ se dvěma nováčky obsadilo 6. místo z osmi družstev.  Ženy si po ztrátě vteřin z nechtěné módní přehlídky vest přivezli 3. místo ze tří.

11. a 12. července se družstvo mužů zúčastnilo dvoukola Brdské ligy v Chrástu u Příbrami.

16. července proběhla šetrná údržba lípy v parku

25. července likvidoval Petr Kšír sršně a vosy v prostoru dětského hřiště.

8. srpna uspořádal sbor Pouťovou zábavu v Pohostinství „U Vořechů“. Účast byla lepší než v předešlém roce, prodalo se celkem 69 vstupenek.

22. srpna jsem se zúčastili lhotecké soutěže. Družstvu žen vypomohl na postu sání Lukáš Konvalinka. Muži se umístili na 1. místě z osmi družstev, ženy na 3. místě ze tří.

27. srpna proběhla oprava vozidla AVIA p. Václavem Vořechem

29. srpna jsme se zúčastnili „Memoriálu Petra Žáčka“ v Chyňavě. Jedná se o dvoukolovou soutěž pouze v požárních útocích. Právě od této soutěže se ženy rozhodly pro změny na jednotlivých postech v družstvu. Umístily se na 2. místě ze čtyř družstev, muži obsadili 3. místo ze sedmi. Na této soutěži se zranil u rozdělovače Martin Štětka. Do druhého útoku ho tedy nahradil Jirka Bílý a Eliška vypomohla na košíku.

Poslední srpnovou neděli asistovalo 5 členů sboru formou regulace dopravy při Bike maratonu. Na třech stanovištích tak zajišťovali zdárný průjezd tohoto cyklistického závodu.

5. září se konala soutěž na Berounce ve Stradonicích. I v letošním roce byla rozšířena o účast MH, kteří prováděli klasický požární útok. Umístění: muži 2. místo z osmi, ženy 1. místo ze tří družstev.

12. září uspořádal sbor soutěž MH za účasti 11 družstev a na jednotnou stříkačku. Nově byla zařazena kategorie přípravka.  O výsledcích jistě více pohovoří Michal. Z mého pohledu je jistě čím se chlubit, neboť čas věnovaný mladým hasičům nese své ovoce a děti v letošním roce posbíraly na soutěžích mnoho 1. míst.

17. září jsme se zúčastnili soutěže v Hýskově. Muži se umístili na 1. místě z devíti a ženy na 4. místě z pěti družstev.

Dále byla v září zakoupena sada nových hadic pro mladé hasiče a pro dospělé byly pořízeny nové proudnice.

Poslední soutěží roku se stal Závod požárnické všestrannosti, a to v režii našeho sboru. Opět se zde prolnula činnost dospělých s mladými hasiči. Družstvu žen vypomohl Pavel Nejedlý. Umístění: ženy 2. místo ze šesti a muži 1. místo ze čtyř družstev.

31. října jsme si ve Fořtovně uspořádali posezení spojené s ukončením soutěžní sezóny a oslavou výhry obou okrskových pohárů.

15. listopadu proběhlo námětové cvičení v Otročiněvsi, kde hlavní roli hrála dálková doprava vody a  zdravověda. Cvičení se za SDH MP zúčastnili: M. Štětka, L. Konvalinka, J. Rynda, J. Štětka a M. Špaček.

30. listopadu předal starosta sboru vyúčtování dotace za r. 2015 na OÚ. Dále byly zakoupeny spony na kravaty pro ženy a dvoje náhradní šle na pracovní oblek.

5. prosince se 8 členů zúčastnilo orientační běhu v Malých Přílepech. Hasiči se zároveň postarali o zázemí a občerstvení pro závodníky ve Fořtovně.

O týden později se uskutečnila akce „Uložení vodníka Pepíka k zimnímu spánku“, která probíhá pod záštitou hasičů a je spojena s předvánočním časem. Členové sboru tak byli zapojeni v přípravách akce a posléze i do úklidu.

4 členové sboru se v tomto měsíci vydali na školení vysílaček do Chyňavy.

Zároveň započali VVH okrskových sborů, a tak naši zástupci vyrazili do Stradonic a Žloukovic.

Závěrem roku bylo též nutné posunout plovoucí ostrov na jezeře ke kraji, čehož se opět ujali členové sboru.

Úplně poslední akcí se stal 2. ročník Silvestrovské smeče, kterého se zúčastnilo 16 hráčů. Putovní pohár v tomto turnaji převzal Jakub Špaček, syn loňského vítěze.

Průběžně v rámci celého roku jsme se též věnovali úklidu v požární zbrojnici, přípravám materiálu, údržbě a prověřování techniky, přípravě soutěžních družstev.

Během roku se naši zástupci vydali gratulovat a předat věcný dar členům sboru, kteří oslavili významná životní jubilea:

                                                               Antonín Konvalinka                      

                                                               Josef Štětka                                   

                                                               Antonín Prošek                              

                                                               Jindřich Štětka                               

                                                               Jaroslav Špirit                                

 

Bohužel se naši zástupci zúčastnili i jedné smutné události, a to pohřbu p. J. Hellera, kdy stáli čestnou stráž u rakve. Sbor rovněž věnoval smuteční věnec.

Za soutěžní družstva žen a mužů tímto děkuji hasičům z Hýskova za umožnění tréninků na jejich území.

Všem členům SDH MP a hostům z řad ostatních sborů přeji mnoho štěstí a zdraví v celém novém roce a ať se vždy vrátíte ze soutěží či z jakéhokoliv zásahu všichni a v pořádku na základnu.

Děkuji za pozornost.

Ivana Krbcová

 

[10.1. 2016 - Krbcová Ivana]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: Jablko je z masa (ano/ne)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru