sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zápis z výroční valné hromady SDH Malé Přílepy 3.1.2009

Výroční valná hromada SDH Malé Přílepy konaná dne 3.1.2009

Účast dle prezenční listiny

Program:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise
3) Zpráva o činnosti SDH a o činnosti mladých hasičů
4) Zpráva o hospodaření SDH za rok 2008
5) Zpráva revizorů účtu
6) Plán práce SDH na rok 2009
7) Předání členských průkazů novým členům
8) Ocenění členů SDH
9 Volba delegátů na VVH okrsku Chyňava
10) Diskuse
11) Usnesení
12) Závěr a občerstvení


1) Zahájení provedl v 15 hod. p. Josef Štětka. Přivítal zástupce z okolních sborů: Lhotka, Strádonice, Hýskov, Chyňava, Železná, Žloukovice
Minutou ticha jsme uctili památku zesnulých členů

2) Program VVH byl jednohlasně schválen, sbor navrhuje do návrhové komise: Hřebíková Ivana, Nejedlý Jiří, Špaček Jaroslav st.

3) Zprávu o činnosti dobrovolných hasičů přednesl p. Zdeněk Malý, zprávu o činnosti mladých haičů přednesl p. Michal Špaček

4) Zprávu o hospodaření přečetl p. Jaroslav Špirit

5) Zprávu revizní komise přednesl p. Zdeněk Polák

6) Plán činnosti
-     Zajistit opravy a údržbu techniky, zbrojnice a požárních zařízení
-    Zapojit družstva do soutěží v požárním sportu a hasičských soutěžích v rámci okrsku
-    Zajistit zdravotní prohlídky členů jednotky požární ochrany obce
-    Uspořádat hasičský ples a kulturní zájezd
-    Zajistit činnost mladých hasičů včetně účasti na hře Plamen a dalších soutěžích
-    Uspořádat třetí ročník soutěže mladých hasičů „O putovní pohár SDH“
-    Uspořádat sportovní odpoledne v rámci oslav Mezinárodního dne dětí
-    Zajistit výcvik a školení jednotky požární ochrany obce
-    Provést sběr železného šrotu po obci
-    Spolupracovat s obecním úřadem a osadním výborem na zajišťování drobných akcí v obci.
-    Členové sboru budou pokračovat v bezplatném dárcovství krve
-    Uspořádat turnaj v nohejbale

7) Předání členských průkazek novým členům provedl p. Josef Štětka a to p. Jaroslavu Špačkovi ml. a p. Zdeňku Smíškovi. Předání průkazek mladým hasičům bylo provedeno již v průběhu roku vzhledem k potřebám vozit průkazky s sebou na soutěže.

8) Ocenění členů
Čestné uznání sboru obdržel:
    - Hřebíková Lucie
    - Nejedlá Michaela
    - Malá Vendula
    - Krbcová Ivana
    - Poštová Gabriela
    - Štětková Andrea
    - Poštová Kateřina
Čestné uznání okresu za práci s dětmi obdržel:
    - Michal Špaček

Medaile a stužky za dlouholetou činnost odbrželi:
    - 20 let - p. Petr Kšír ( z účasti na VVH byl omluven a vyznamenání bude předáno na nejbližší schůzi výboru)
    - 30 let - p. Josef Štětka
    - 50 let - p. František Husák


9) Volba delegátů na VVH okrsku Chyňava:
Navrženi p. František Nejedlý a p. Vendula Malá, v případě nemoci a pod. Hřebíková Lucie. Odsouhlaseno hlasováním, jeden hlas proti

10) Diskuse
    - p. Hanko, starosta okrsku popřál mnoho úspechů do dalšího roku a současně pronesl omluvu pro nepředání pohárů děvčatům za vítězství v Lize okrsku Chyňava (pohár je na vybroušení jména vítěze)
    - p. Valachovič (SDH Žloukovice) popřál do nového roku úspěchy v práci sboru
    - p. Kšír (starosta obce Chyňava) přednesl déle trvající zprávu o činnosti osadního výboru, sboru popřál mnoho úspěchů a žádné špatné zprávy.
    - p. Votruba (SDH Strádonice) ocenil bohatou činnost sboru ke které není co dodat
    - p. Slepička (SDH Železná) pozdrav celému sboru a úspěchy v novém roce
    - p. Bartoš (SDH Lhotka) úspěchy v novém roce, gratulace děvčatům k vítězství v Chyňavské lize
    - p. Cajthaml (SDH Hýskov) aby všechno klapalo tak jak má.
    - p. Kobilková  ohlédnutí za loňským rokem, poděkování za věšení zvonu do místní kapličky.
    - p. Josef Štětka - informoval o čištění rybníku Slámky v průběhu roku (několik vozů odpadu), pravidelná údržba, poděkování všem za účast a zajišťování soutěží, plesu, dalších akcí, výše členských příspěvků, příprava na rok 2012 - 110. let  výročí vzniku hasičského sboru v naší obci.
    - p. Zdeněk Lapáček vyjádřil názor, že by výše příspěvlů mohla být klidně vyšší, že by to neměl být problém (případně možnost sponozorování SDH)
    - p. Zdeněk Malý vznesl připomínku zahrnout do plánu práce pořádání nohejballového turnaje, připomínka ke sponzoringu - internetové stránky, soutěž na Lhotce-inzultace některých členů.
    - p. Jaroslav Mallat podal návrh na navýšení členských příspěvků na 120,- Kč ročně.
    - p. Michal Špaček informoval o nově zřízených internetových stránkách sboru, způsob získání redaktorského přístupu jednotlivých členů
    - p. Josef Štětka se vyjádřil k pořízení úzkých hadic, vyjádření k soutěži Žloukovické brodění, přál by si,aby se atmosféra ve sboru vyčistila, ale příliš tomu nevěří, vyjádření k příspěvkům

11) Usnesení
VVH schvaluje
a) zprávu o činnosti sboru za rok 2008
b) zprávu o hospodaření sboru za rok 2008
c) zprávu revizorů účtu
d) delegáty na VVH okrsku Chyňava, která proběhne 14.2.2009 v Malých Přílepech
e) plán práce SDH na rok 2009
f) od roku 2009 členské příspěvky zvýšeny na 120,-Kč, přičemž mladí hasiči do 15 let jsou od příspěvků osvobozeni

VVH bere na vědomí:
a) předání průkazů novým členům
b) ocenění členů sboru
c) diskuzní příspěvky, vystoupení zástupců okolních sborů a hostů

VVH ukládá:
a) výboru SDH zajistit plnění plánu práce v roce 2009 a v  časovém předstihu informovat členy o připravovaných akcích
b) členům JPO: zvyšovat svoji odbornou způsobilost a zajistit údržbu a akceschopnost techniky
c) členům zapojeným v orgánech SDH Čech, Moravy a Slezska aktivním přístupem a náměty přispívat ke zkvalitnění činnosti těchto článků Sdružení
d) všem členů SDH: sledovat informace o připravovaných akcích a dle svých možností se podílet na jejich realizaci, přispívat náměty a svojí prací ke zkvalitnění práce sboru. Do konce ledna zaplatit členské příspěvky.

VVH ukládá výboru:
zajistit pravidelná zasedání s cílem umožnit členům sboru osobní sdělení námětu na činnost

Starostovi SDH:
Zajistit vyplnění a předání hlášení o činnosti sboru na OS hasičů ČMS nejpozději do konce ledna.
Zajistit odvod příspěvků za členy sboru na OSH a do okrsku

Výboru SDH:
získat členy pro výkon funkcí ve sboru a vyšších článcích sdružení s cílem zajištění činnosti ve volebním období 2010-2015

Všem členům:
Dle svých možností se podílet na zajištění finančních prostředků a sponzorů pro sbor.

 

[3.1. 2009 - Špaček Michal]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: kolik se rovná šest bez tří (zadej číslo jako výsledek)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru